I grove trekk...

 

Hovsenga naturreservat utgjør en 337 dekar stor halvøy i utkanten og nord for Hønefoss by. Det er Randselva som omkranser Hovsenga.


Hele Hovsenga ble tidligere benyttet som beitemarker for Hov gård.

Det har vært gjort forsøk med kviger på området i håp om å kunne gjenåpne tidligere beitemark. Men da dette kun har vært en kort periode om sommeren, har andre redskaper vært nødvendige for å holde vegetasjonen nede.

Som en del av verneplanen skal svært store og gamle trær bevares i området. Men Hovsenga er mye brukt og det tillates en viss grad av slitasje som følge av ferdsel og friluftsliv.

Infotavler er satt opp ved strategiske steder ved infart.

I forhold til den opprinnelige Hovsenga slik den var på 1950-60-tallet, er området svært mye forandret. Deler av området fremstår nærmest som en park med oppsatte benker, gangbruer, griller og søppelspann. Mye av vegetasjonen er fjernet, det er kjørt på fyllmasse og foretatt nyplanting.

Naturreservatet ble fastsatt ved kgl.res. 22. juni 2018, og inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA. Dette var på høy tid, da området var i ferd med å anta parklignende utseende.

 

Katastrofen

 

Torsdag den 21. november 2019 ødela et stort leirras halve Hovsenga. Dammene forsvant sammen med en stor del av urskogen. Den 16.april 2021 gikk et nytt, mindre ras i samme område. Dette var ikke så stort som det første, men demmet delvis for vannet i Randselva. Den 29.april fortsatte det å rase. Da ble hele elva demmet opp før vannet fant en ny vei.